Foutje in Mikrogids

Welke docht? Achterdocht? ;-)